Technická podpora projektu - hlásenie SW problémov, bugov: martinius96@gmail.com

Dostupné knižnice pre mikrokontroléry (Arduino / ESP)


Archív knižnice (.zip) rozbaliť do C:/Používatelia/[Používateľ]/Dokumenty/Arduino/libraries
Názov knižnice Funkcia knižnice Stiahnuť
NewPing

Knižnica pre AVR mikrokontroléry (ATmega) Arduino Uno / Nano / Mega. Umožňuje vykonávať meranie ultrazvukovými senzormi vzdialenosti US-02X, IOE-SR0X, HC-SR0X, HY-SRF0X, JSN-SR0XT, DYP-ME007.

Stiahnuť
NewPingESP8266

Knižnica pre ESP8266 a ESP32 mikrokontroléry. Umožňuje vykonávať meranie ultrazvukovými senzormi vzdialenosti US-02X, IOE-SR0X, HC-SR0X, HY-SRF0X, JSN-SR0XT, DYP-ME007.

Stiahnuť
Ethernet2

Knižnica pre AVR mikrokontroléry (ATmega) Arduino Uno / Nano / Mega. Umožňuje komunikáciu s Ethernet modulom Wiznet W5200 až W5500 cez SPI rozhranie.

Stiahnuť
Ethernet3

Knižnica pre AVR mikrokontroléry (ATmega) Arduino Uno / Nano / Mega. Umožňuje komunikáciu s Ethernet modulom Wiznet W5500 V2 - USR-ES1 cez SPI rozhranie.

Stiahnuť
UIPEthernet

Knižnica pre AVR mikrokontroléry (ATmega) Arduino Uno / Nano / Mega. Umožňuje komunikáciu s Ethernet modulom ENC28J60 od Microchipu cez SPI rozhranie.

Stiahnuť
Zdrojové kódy pre projekt s pripojením na túto webovú lokalitu - dostupné na Githube: Programy pre mikrokontroléry (Tester, HTTP, HTTPS spojenie)
Pri ULP móde pre ESP8266 je nutné pri nahrávaní programu odpojiť prepojku medzi GPIO16 (D0) a RST! Po nahratí programu je nutné dať prepojku späť a vykonať manuálny reset! Inak nebude prebudenie WAKE signálom fungovať!
Zdrojové kódy ESP8266 sú kompatibilné pre verziu Arduino Core 3.0.2 (December 2021). Zdrojové kódy ESP32 sú kompatibilné pre verziu Arduino Core 2.0.1 (November 2021).

HTTPS - ESP8266, ESP32 - StandBy


 

/*|------------------------------------------------------------------------------------|*/
/*|Projekt: Hladinomer - HTTPS - Compact - HC-SR04 / JSN-SR04T / HY-SRF05       |*/
/*|ESP8266 (NodeMCU, Wemos D1 Mini), ESP32 (DevKit, Standalone)            |*/
/*|Autor: Martin Chlebovec (martinius96)                        |*/
/*|E-mail: martinius96@gmail.com                            |*/
/*|Info k projektu (schéma): https://martinius96.github.io/hladinomer-studna-scripty/ |*/
/*|Testovacie webove rozhranie pre HTTP: http://arduino.clanweb.eu/studna_s_prekladom/ |*/
/*|Knižnice NewPing, ESP8266NewPing a Ethernet2 je dostupná v Github repozitári:    |*/
/*|https://github.com/martinius96/hladinomer-studna-scripty/ - stihnuť a rozbaliť   |*/
/*|Obsah priečinka /src/ nakopírovať do C:/Users/User/Dokumenty/Arduino/libraries/   |*/
/*|Na toto webove rozhranie posiela mikrokontroler data iba po HTTPS          |*/
/*|Pre Arduino + Ethernet HTTPS nie je podporované! Možno využiť len HTTP variant!   |*/
/*|Na zaklade zvolenej platformy v Arduino IDE sa vykona kompilacia podla direktiv   |*/
/*|Licencia pouzitia: MIT                               |*/
/*|Revízia: 15. December 2021                             |*/
/*|------------------------------------------------------------------------------------|*/

const char* host = "hladinomer.000webhostapp.com"; //adresa webservera (doména) na ktorú sa odosielajú dáta
String url = "/data.php"; //URL adresa - cesta pod domenou k cieľovemu .php súboru, ktorý realizuje zápis

const char * ssid = "WIFI_NAME"; //MENO WiFi SIETE const char * password = "WIFI_PASSWORD"; //HESLO WiFi SIETE

//Root CA cert --> CERTIFIKÁT CERTIFIKAČNEJ AUTORITY, KTORÁ VYDALA CERTIFIKÁT VÁŠ WEBSERVER v .pem formáte //DST ROOT CA X3 EXAMPLE (https://i.imgur.com/fvw4huT.png)

const static char* test_root_ca PROGMEM = \ "-----BEGIN CERTIFICATE-----\n" \ "MIIDrzCCApegAwIBAgIQCDvgVpBCRrGhdWrJWZHHSjANBgkqhkiG9w0BAQUFADBh\n" \ "MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMRkwFwYDVQQLExB3\n" \ "d3cuZGlnaWNlcnQuY29tMSAwHgYDVQQDExdEaWdpQ2VydCBHbG9iYWwgUm9vdCBD\n" \ "QTAeFw0wNjExMTAwMDAwMDBaFw0zMTExMTAwMDAwMDBaMGExCzAJBgNVBAYTAlVT\n" \ "MRUwEwYDVQQKEwxEaWdpQ2VydCBJbmMxGTAXBgNVBAsTEHd3dy5kaWdpY2VydC5j\n" \ "b20xIDAeBgNVBAMTF0RpZ2lDZXJ0IEdsb2JhbCBSb290IENBMIIBIjANBgkqhkiG\n" \ "9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA4jvhEXLeqKTTo1eqUKKPC3eQyaKl7hLOllsB\n" \ "CSDMAZOnTjC3U/dDxGkAV53ijSLdhwZAAIEJzs4bg7/fzTtxRuLWZscFs3YnFo97\n" \ "nh6Vfe63SKMI2tavegw5BmV/Sl0fvBf4q77uKNd0f3p4mVmFaG5cIzJLv07A6Fpt\n" \ "43C/dxC//AH2hdmoRBBYMql1GNXRor5H4idq9Joz+EkIYIvUX7Q6hL+hqkpMfT7P\n" \ "T19sdl6gSzeRntwi5m3OFBqOasv+zbMUZBfHWymeMr/y7vrTC0LUq7dBMtoM1O/4\n" \ "gdW7jVg/tRvoSSiicNoxBN33shbyTApOB6jtSj1etX+jkMOvJwIDAQABo2MwYTAO\n" \ "BgNVHQ8BAf8EBAMCAYYwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAdBgNVHQ4EFgQUA95QNVbR\n" \ "TLtm8KPiGxvDl7I90VUwHwYDVR0jBBgwFoAUA95QNVbRTLtm8KPiGxvDl7I90VUw\n" \ "DQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAMucN6pIExIK+t1EnE9SsPTfrgT1eXkIoyQY/Esr\n" \ "hMAtudXH/vTBH1jLuG2cenTnmCmrEbXjcKChzUyImZOMkXDiqw8cvpOp/2PV5Adg\n" \ "06O/nVsJ8dWO41P0jmP6P6fbtGbfYmbW0W5BjfIttep3Sp+dWOIrWcBAI+0tKIJF\n" \ "PnlUkiaY4IBIqDfv8NZ5YBberOgOzW6sRBc4L0na4UU+Krk2U886UAb3LujEV0ls\n" \ "YSEY1QSteDwsOoBrp+uvFRTp2InBuThs4pFsiv9kuXclVzDAGySj4dzp30d8tbQk\n" \ "CAUw7C29C79Fv1C5qfPrmAESrciIxpg0X40KPMbp1ZWVbd4=\n" \ "-----END CERTIFICATE-----\n";

#include <WiFiClientSecure.h> #if defined(ESP8266) #include <ESP8266WiFi.h> #include <NewPingESP8266.h> #define pinTrigger 5 //D1 #define pinEcho 4 //D2 #define maxVzdialenost 450 X509List cert(test_root_ca); #elif defined(ESP32) #include <WiFi.h> #include <NewPingESP8266.h> #include "esp_system.h" #define pinTrigger 22 //D22 #define pinEcho 23 //D23 #define maxVzdialenost 450 const int wdtTimeout = 30000; //time in ms to trigger the watchdog hw_timer_t *timer = NULL; void IRAM_ATTR resetModule() { ets_printf("reboot\n"); esp_restart(); } #endif WiFiClientSecure client; NewPingESP8266 sonar(pinTrigger, pinEcho, maxVzdialenost); unsigned long timer2 = 0; void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.begin(ssid, password); //pripoj sa na wifi siet s heslom while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(1000); Serial.print(F(".")); } Serial.println(""); Serial.println(F("Wifi pripojene s IP:")); Serial.println(WiFi.localIP()); #if defined(ESP8266) // Set time via NTP, as required for x.509 validation configTime(3 * 3600, 0, "pool.ntp.org", "time.nist.gov"); Serial.print("Waiting for NTP time sync: "); time_t now = time(nullptr); while (now < 8 * 3600 * 2) { delay(500); Serial.print("."); now = time(nullptr); } Serial.println(""); struct tm timeinfo; gmtime_r(&now, &timeinfo); Serial.print("Current time: "); Serial.print(asctime(&timeinfo)); Serial.printf("Using certificate: %s\n", test_root_ca); client.setTrustAnchors(&cert); ESP.wdtEnable(30000); //30s SW watchdog #elif defined(ESP32) client.setCACert(test_root_ca); timer = timerBegin(0, 80, true); //timer 0, div 80 timerAttachInterrupt(timer, &resetModule, true); //attach callback timerAlarmWrite(timer, wdtTimeout * 1000, false); //set time in us timerAlarmEnable(timer); //enable interrupt #endif } void loop() { if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { WiFi.begin(ssid, password); //pripoj sa na wifi siet s heslom } #if defined(ESP8266) while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { ESP.wdtFeed(); //feed watchdog delay(500); Serial.print(F(".")); } ESP.wdtFeed(); //feed watchdog yield(); //nechaj ESP dokoncit WiFi stack if ((millis() - timer2) >= 300000 || timer2 == 0) { timer2 = millis(); int vzdialenost = sonar.ping_cm(); delay(50); if (vzdialenost > 0) { vzdialenost = 0; for (int i = 0; i < 10; i++) { vzdialenost += sonar.ping_cm(); delay(50); } vzdialenost = vzdialenost / 10; Serial.print(F("Vzdialenost medzi senzorom a predmetom je: ")); Serial.print(vzdialenost); Serial.println(F(" cm.")); String data = "hodnota=" + String(vzdialenost) + "&token=123456789"; if (client.connect(host, 443)) { client.println("POST " + url + " HTTP/1.0"); client.println("Host: " + (String)host); client.println(F("User-Agent: ESP8266")); client.println(F("Connection: close")); client.println(F("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;")); client.print(F("Content-Length: ")); client.println(data.length()); client.println(); client.println(data); Serial.println(F("Data uspesne odoslane na web")); while (client.connected()) { String line = client.readStringUntil('\n'); if (line == "\r") { break; } } String line = client.readStringUntil('\n'); } else { Serial.println(F("Pripojenie zlyhalo...")); delay(500); timer2 = 0; //vynulujeme timer, znovu nameriame a vykoname request } client.stop(); } else { Serial.println(F("Vzdialenost medzi predmetom a senzorom je mimo rozsah.")); delay(500); client.stop(); timer2 = 0; //vynulujeme timer, znovu nameriame a vykoname request } } #elif defined(ESP32) while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { timerWrite(timer, 0); //reset timer (feed watchdog) delay(500); Serial.print(F(".")); } timerWrite(timer, 0); //reset timer (feed watchdog) yield(); //nechaj ESP dokoncit WiFi stack if ((millis() - timer2) >= 300000 || timer2 == 0) { timer2 = millis(); int vzdialenost = sonar.ping_cm(); delay(50); if (vzdialenost > 0) { vzdialenost = 0; for (int i = 0; i < 10; i++) { vzdialenost += sonar.ping_cm(); delay(50); } vzdialenost = vzdialenost / 10; Serial.print(F("Vzdialenost medzi senzorom a predmetom je: ")); Serial.print(vzdialenost); Serial.println(F(" cm.")); client.stop(); String data = "hodnota=" + String(vzdialenost) + "&token=123456789"; if (client.connect(host, 443)) { client.println("POST " + url + " HTTP/1.0"); client.println("Host: " + (String)host); client.println(F("User-Agent: ESP32")); client.println(F("Connection: close")); client.println(F("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;")); client.print(F("Content-Length: ")); client.println(data.length()); client.println(); client.println(data); Serial.println(F("Data uspesne odoslane na web")); while (client.connected()) { String line = client.readStringUntil('\n'); if (line == "\r") { break; } } String line = client.readStringUntil('\n'); } else { Serial.println(F("Pripojenie zlyhalo...")); delay(500); timer2 = 0; //vynulujeme timer, znovu nameriame a vykoname request } client.stop(); } else { Serial.println(F("Vzdialenost medzi predmetom a senzorom je mimo rozsah.")); delay(500); client.stop(); timer2 = 0; //vynulujeme timer, znovu nameriame a vykoname request } } #endif }

HTTPS - ESP8266 / ESP32 - StandBy + Over The Air (OTA) Over-The-Air firmware update


/*|------------------------------------------------------------------------------------|*/
/*|Projekt: Hladinomer - HTTPS - OTA - HC-SR04 / JSN-SR04T / HY-SRF05         |*/
/*|ESP8266 (NodeMCU, Wemos D1 Mini, Generic), ESP32 (DevKit, Generic)         |*/
/*|Autor: Martin Chlebovec (martinius96)                        |*/
/*|E-mail: martinius96@gmail.com                            |*/
/*|Info k projektu (schéma): https://martinius96.github.io/hladinomer-studna-scripty/ |*/
/*|Testovacie webove rozhranie pre HTTP: http://arduino.clanweb.eu/studna_s_prekladom/ |*/
/*|Knižnica ESP8266NewPing je dostupná v Github repozitári:              |*/
/*|https://github.com/martinius96/hladinomer-studna-scripty/ - stihnuť a rozbaliť   |*/
/*|Obsah priečinka /src/ nakopírovať do C:/Users/User/Dokumenty/Arduino/libraries/   |*/
/*|Na toto webove rozhranie posiela mikrokontroler data                |*/
/*|Na zaklade zvolenej platformy v Arduino IDE sa vykona kompilacia podla direktiv   |*/
/*|Licencia pouzitia: MIT                               |*/
/*|Revízia: 15. December 2021                             |*/
/*|------------------------------------------------------------------------------------|*/

#include <WiFiUdp.h>
#include <ArduinoOTA.h>
#include <NewPingESP8266.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
const char* host = "hladinomer.000webhostapp.com"; //adresa webservera (doména) na ktorú sa odosielajú dáta
String url = "/data.php"; //URL adresa - cesta pod domenou k cieľovemu .php súboru, ktorý realizuje zápis

const char * ssid = "WIFI_NAME"; //MENO WiFi SIETE const char * password = "WIFI_PASSWORD"; //HESLO WiFi SIETE

//Root CA cert --> CERTIFIKÁT CERTIFIKAČNEJ AUTORITY, KTORÁ VYDALA CERTIFIKÁT VÁŠ WEBSERVER v .pem formáte //DST ROOT CA X3 EXAMPLE (https://i.imgur.com/fvw4huT.png)

const static char* test_root_ca PROGMEM = \ "-----BEGIN CERTIFICATE-----\n" \ "MIIDrzCCApegAwIBAgIQCDvgVpBCRrGhdWrJWZHHSjANBgkqhkiG9w0BAQUFADBh\n" \ "MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMRkwFwYDVQQLExB3\n" \ "d3cuZGlnaWNlcnQuY29tMSAwHgYDVQQDExdEaWdpQ2VydCBHbG9iYWwgUm9vdCBD\n" \ "QTAeFw0wNjExMTAwMDAwMDBaFw0zMTExMTAwMDAwMDBaMGExCzAJBgNVBAYTAlVT\n" \ "MRUwEwYDVQQKEwxEaWdpQ2VydCBJbmMxGTAXBgNVBAsTEHd3dy5kaWdpY2VydC5j\n" \ "b20xIDAeBgNVBAMTF0RpZ2lDZXJ0IEdsb2JhbCBSb290IENBMIIBIjANBgkqhkiG\n" \ "9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA4jvhEXLeqKTTo1eqUKKPC3eQyaKl7hLOllsB\n" \ "CSDMAZOnTjC3U/dDxGkAV53ijSLdhwZAAIEJzs4bg7/fzTtxRuLWZscFs3YnFo97\n" \ "nh6Vfe63SKMI2tavegw5BmV/Sl0fvBf4q77uKNd0f3p4mVmFaG5cIzJLv07A6Fpt\n" \ "43C/dxC//AH2hdmoRBBYMql1GNXRor5H4idq9Joz+EkIYIvUX7Q6hL+hqkpMfT7P\n" \ "T19sdl6gSzeRntwi5m3OFBqOasv+zbMUZBfHWymeMr/y7vrTC0LUq7dBMtoM1O/4\n" \ "gdW7jVg/tRvoSSiicNoxBN33shbyTApOB6jtSj1etX+jkMOvJwIDAQABo2MwYTAO\n" \ "BgNVHQ8BAf8EBAMCAYYwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAdBgNVHQ4EFgQUA95QNVbR\n" \ "TLtm8KPiGxvDl7I90VUwHwYDVR0jBBgwFoAUA95QNVbRTLtm8KPiGxvDl7I90VUw\n" \ "DQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAMucN6pIExIK+t1EnE9SsPTfrgT1eXkIoyQY/Esr\n" \ "hMAtudXH/vTBH1jLuG2cenTnmCmrEbXjcKChzUyImZOMkXDiqw8cvpOp/2PV5Adg\n" \ "06O/nVsJ8dWO41P0jmP6P6fbtGbfYmbW0W5BjfIttep3Sp+dWOIrWcBAI+0tKIJF\n" \ "PnlUkiaY4IBIqDfv8NZ5YBberOgOzW6sRBc4L0na4UU+Krk2U886UAb3LujEV0ls\n" \ "YSEY1QSteDwsOoBrp+uvFRTp2InBuThs4pFsiv9kuXclVzDAGySj4dzp30d8tbQk\n" \ "CAUw7C29C79Fv1C5qfPrmAESrciIxpg0X40KPMbp1ZWVbd4=\n" \ "-----END CERTIFICATE-----\n";

#if defined(ESP32) #include <WiFi.h> #include <ESPmDNS.h> #include "esp_system.h" #define pinTrigger 22 #define pinEcho 23 #define maxVzdialenost 450 const int wdtTimeout = 30000; //time in ms to trigger the watchdog hw_timer_t *timer = NULL; void IRAM_ATTR resetModule() { ets_printf("reboot\n"); esp_restart(); } #elif defined(ESP8266) #include <ESP8266WiFi.h> #include <ESP8266mDNS.h> #include <ArduinoOTA.h> #include <NewPingESP8266.h> #define pinTrigger 5 //D1 #define pinEcho 4 //D2 #define maxVzdialenost 450 X509List cert(test_root_ca); #endif NewPingESP8266 sonar(pinTrigger, pinEcho, maxVzdialenost); unsigned long timer2 = 0; WiFiClientSecure client; void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.begin(ssid, password); //pripoj sa na wifi siet s heslom while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(1000); Serial.print("."); } ArduinoOTA.onStart([]() { Serial.println(F("Start")); }); ArduinoOTA.onEnd([]() { Serial.println(F("\nEnd")); }); ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) { Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100))); }); ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) { Serial.printf("Error[%u]: ", error); if (error == OTA_AUTH_ERROR) Serial.println("Auth Failed"); else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) Serial.println("Begin Failed"); else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) Serial.println("Connect Failed"); else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) Serial.println("Receive Failed"); else if (error == OTA_END_ERROR) Serial.println("End Failed"); }); ArduinoOTA.begin(); Serial.println(F("")); Serial.println(F("Wifi pripojene s IP:")); Serial.println(WiFi.localIP()); #if defined(ESP32) client.setCACert(test_root_ca); timer = timerBegin(0, 80, true); //timer 0, div 80 timerAttachInterrupt(timer, &resetModule, true); //attach callback timerAlarmWrite(timer, wdtTimeout * 1000, false); //set time in us timerAlarmEnable(timer); //enable interrupt #elif defined(ESP8266) // Set time via NTP, as required for x.509 validation configTime(3 * 3600, 0, "pool.ntp.org", "time.nist.gov"); Serial.print("Waiting for NTP time sync: "); time_t now = time(nullptr); while (now < 8 * 3600 * 2) { delay(500); Serial.print("."); now = time(nullptr); } Serial.println(""); struct tm timeinfo; gmtime_r(&now, &timeinfo); Serial.print("Current time: "); Serial.print(asctime(&timeinfo)); Serial.printf("Using certificate: %s\n", test_root_ca); client.setTrustAnchors(&cert); ESP.wdtEnable(30000); #endif } void loop() { if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { WiFi.begin(ssid, password); //pripoj sa na wifi siet s heslom } while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } #if defined(ESP32) timerWrite(timer, 0); //reset timer (feed watchdog) #elif defined(ESP8266) ESP.wdtFeed(); #endif ArduinoOTA.handle(); yield(); if ((millis() - timer2) >= 300000 || timer2 == 0) { timer2 = millis(); int vzdialenost = sonar.ping_cm(); delay(50); if (vzdialenost > 0) { vzdialenost = 0; for (int i = 0; i < 10; i++) { vzdialenost += sonar.ping_cm(); delay(50); } vzdialenost = vzdialenost / 10; Serial.print(F("Vzdialenost medzi senzorom a predmetom je: ")); Serial.print(vzdialenost); Serial.println(F(" cm.")); String data = "hodnota=" + String(vzdialenost) + "&token=123456789"; if (client.connect(host, 443)) { client.println("POST " + url + " HTTP/1.0"); client.println("Host: " + (String)host); client.println(F("User-Agent: ESP")); client.println(F("Connection: close")); client.println(F("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;")); client.print(F("Content-Length: ")); client.println(data.length()); client.println(); client.println(data); Serial.println(F("Data uspesne odoslane na web")); while (client.connected()) { String line = client.readStringUntil('\n'); if (line == "\r") { break; } } String line = client.readStringUntil('\n'); } else { Serial.println(F("Pripojenie zlyhalo...")); delay(500); timer2 = 0; //reset pocitadla, vykoname opakovany request } } else { Serial.println(F("Vzdialenost medzi predmetom a senzorom je mimo rozsah.")); delay(500); timer2 = 0; //reset pocitadla, vykoname opakovany request } client.stop(); } }

HTTPS - ESP8266 / ESP32 - Deep Sleep - Ultra-Low Power (ULP) Battery-friendly deep sleep ULP mode


/*|-----------------------------------------------------------------------------------|*/
/*|Projekt: Hladinomer - HTTPS - ULP - DEEP SLEEP - HC-SR04 / JSN-SR04T / HY-SRF05  |*/
/*|ESP8266 (NodeMCU, Wemos D1 Mini, Generic), ESP32 (DevKit, Generic)         |*/
/*|Autor: Martin Chlebovec (martinius96)                       |*/
/*|E-mail: martinius96@gmail.com                           |*/
/*|Info k projektu (schéma): https://martinius96.github.io/hladinomer-studna-scripty/ |*/
/*|Knižnica ESP8266NewPing je dostupná v Github repozitári:              |*/
/*|https://github.com/martinius96/hladinomer-studna-scripty/ - stihnuť a rozbaliť   |*/
/*|Obsah priečinka /src/ nakopírovať do C:/Users/User/Dokumenty/Arduino/libraries/  |*/
/*|Na toto webove rozhranie posiela mikrokontroler data                |*/
/*|Na zaklade zvolenej platformy v Arduino IDE sa vykona kompilacia podla direktiv  |*/
/*|Licencia pouzitia: MIT                               |*/
/*|Revízia: 15. December 2021                             |*/
/*|-----------------------------------------------------------------------------------|*/
const char* host = "hladinomer.000webhostapp.com"; //adresa webservera (doména) na ktorú sa odosielajú dáta
String url = "/data.php"; //URL adresa - cesta pod domenou k cieľovemu .php súboru, ktorý realizuje zápis

const char * ssid = "WIFI_NAME"; //MENO WiFi SIETE const char * password = "WIFI_PASSWORD"; //HESLO WiFi SIETE

//Root CA cert --> CERTIFIKÁT CERTIFIKAČNEJ AUTORITY, KTORÁ VYDALA CERTIFIKÁT VÁŠ WEBSERVER v .pem formáte //DST ROOT CA X3 EXAMPLE (https://i.imgur.com/fvw4huT.png)

const static char* test_root_ca PROGMEM = \ "-----BEGIN CERTIFICATE-----\n" \ "MIIDrzCCApegAwIBAgIQCDvgVpBCRrGhdWrJWZHHSjANBgkqhkiG9w0BAQUFADBh\n" \ "MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMRkwFwYDVQQLExB3\n" \ "d3cuZGlnaWNlcnQuY29tMSAwHgYDVQQDExdEaWdpQ2VydCBHbG9iYWwgUm9vdCBD\n" \ "QTAeFw0wNjExMTAwMDAwMDBaFw0zMTExMTAwMDAwMDBaMGExCzAJBgNVBAYTAlVT\n" \ "MRUwEwYDVQQKEwxEaWdpQ2VydCBJbmMxGTAXBgNVBAsTEHd3dy5kaWdpY2VydC5j\n" \ "b20xIDAeBgNVBAMTF0RpZ2lDZXJ0IEdsb2JhbCBSb290IENBMIIBIjANBgkqhkiG\n" \ "9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA4jvhEXLeqKTTo1eqUKKPC3eQyaKl7hLOllsB\n" \ "CSDMAZOnTjC3U/dDxGkAV53ijSLdhwZAAIEJzs4bg7/fzTtxRuLWZscFs3YnFo97\n" \ "nh6Vfe63SKMI2tavegw5BmV/Sl0fvBf4q77uKNd0f3p4mVmFaG5cIzJLv07A6Fpt\n" \ "43C/dxC//AH2hdmoRBBYMql1GNXRor5H4idq9Joz+EkIYIvUX7Q6hL+hqkpMfT7P\n" \ "T19sdl6gSzeRntwi5m3OFBqOasv+zbMUZBfHWymeMr/y7vrTC0LUq7dBMtoM1O/4\n" \ "gdW7jVg/tRvoSSiicNoxBN33shbyTApOB6jtSj1etX+jkMOvJwIDAQABo2MwYTAO\n" \ "BgNVHQ8BAf8EBAMCAYYwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAdBgNVHQ4EFgQUA95QNVbR\n" \ "TLtm8KPiGxvDl7I90VUwHwYDVR0jBBgwFoAUA95QNVbRTLtm8KPiGxvDl7I90VUw\n" \ "DQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAMucN6pIExIK+t1EnE9SsPTfrgT1eXkIoyQY/Esr\n" \ "hMAtudXH/vTBH1jLuG2cenTnmCmrEbXjcKChzUyImZOMkXDiqw8cvpOp/2PV5Adg\n" \ "06O/nVsJ8dWO41P0jmP6P6fbtGbfYmbW0W5BjfIttep3Sp+dWOIrWcBAI+0tKIJF\n" \ "PnlUkiaY4IBIqDfv8NZ5YBberOgOzW6sRBc4L0na4UU+Krk2U886UAb3LujEV0ls\n" \ "YSEY1QSteDwsOoBrp+uvFRTp2InBuThs4pFsiv9kuXclVzDAGySj4dzp30d8tbQk\n" \ "CAUw7C29C79Fv1C5qfPrmAESrciIxpg0X40KPMbp1ZWVbd4=\n" \ "-----END CERTIFICATE-----\n";

#include <NewPingESP8266.h> #include <WiFiClientSecure.h> #if defined(ESP32) #define uS_TO_S_FACTOR 1000000 /* Conversion factor for micro seconds to seconds */ #define TIME_TO_SLEEP 300 /* Time ESP32 will go to sleep (in seconds) */ #include <WiFi.h> #define pinTrigger 22 #define pinEcho 23 #define maxVzdialenost 450 #elif defined(ESP8266) #include <ESP8266WiFi.h> #define pinTrigger 5 //D1 #define pinEcho 4 //D2 #define maxVzdialenost 450 X509List cert(test_root_ca); #endif NewPingESP8266 sonar(pinTrigger, pinEcho, maxVzdialenost); WiFiClientSecure client; void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.begin(ssid, password); //pripoj sa na wifi siet s heslom while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(1000); Serial.print(F(".")); } Serial.println(F("")); Serial.println(F("Wifi pripojene s IP:")); Serial.println(WiFi.localIP()); #if defined(ESP32) client.setCACert(test_root_ca); #elif defined(ESP8266) // Set time via NTP, as required for x.509 validation configTime(3 * 3600, 0, "pool.ntp.org", "time.nist.gov"); Serial.print("Waiting for NTP time sync: "); time_t now = time(nullptr); while (now < 8 * 3600 * 2) { delay(500); Serial.print("."); now = time(nullptr); } Serial.println(""); struct tm timeinfo; gmtime_r(&now, &timeinfo); Serial.print("Current time: "); Serial.print(asctime(&timeinfo)); Serial.printf("Using certificate: %s\n", test_root_ca); client.setTrustAnchors(&cert); #endif int vzdialenost = sonar.ping_cm(); delay(50); if (vzdialenost > 0) { vzdialenost = 0; for (int i = 0; i < 10; i++) { vzdialenost += sonar.ping_cm(); delay(50); } vzdialenost = vzdialenost / 10; Serial.print(F("Vzdialenost medzi senzorom a predmetom je: ")); Serial.print(vzdialenost); Serial.println(F(" cm.")); String data = "hodnota=" + String(vzdialenost) + "&token=123456789"; client.stop(); if (client.connect(host, 443)) { client.println("POST " + url + " HTTP/1.0"); client.println("Host: " + (String)host); client.println(F("User-Agent: ESP")); client.println(F("Connection: close")); client.println(F("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;")); client.print(F("Content-Length: ")); client.println(data.length()); client.println(); client.println(data); Serial.println(F("Data uspesne odoslane na web")); while (client.connected()) { String line = client.readStringUntil('\n'); if (line == "\r") { break; } } String line = client.readStringUntil('\n'); } else { Serial.println(F("Pripojenie zlyhalo...")); } } else { Serial.println(F("Vzdialenost medzi predmetom a senzorom je mimo rozsah.")); } client.stop(); #if defined(ESP32) esp_sleep_enable_timer_wakeup(TIME_TO_SLEEP * uS_TO_S_FACTOR); Serial.println("Setup ESP32 to sleep for every " + String(TIME_TO_SLEEP) + " Seconds"); esp_deep_sleep_start(); #elif defined(ESP8266) Serial.println(F("Entering deep sleep mode for 300 seconds")); ESP.deepSleep(300e6); #endif } void loop() { }

Sigfox UART MODEM 868MHz - Arduino - Sigfox Backend Sigfox LPWAN IoT network supported


/*|------------------------------------------------------------------------------------|*/
/*|Projekt: Hladinomer - HTTP - Sigfox 868 MHz UART - HC-SR04 / JSN-SR04T / HY-SRF05  |*/
/*|Arduino, ESP8266 (NodeMCU), ESP32 (DevKit)                     |*/
/*|Autor: Martin Chlebovec (martinius96)                        |*/
/*|E-mail: martinius96@gmail.com                            |*/
/*|Info k projektu (schéma): https://martinius96.github.io/hladinomer-studna-scripty/ |*/
/*|Testovacie webove rozhranie pre HTTP: http://arduino.clanweb.eu/studna_s_prekladom/ |*/
/*|Knižnice NewPing, ESP8266NewPing sú dostupné v Github repozitári:          |*/
/*|https://github.com/martinius96/hladinomer-studna-scripty/ - stihnuť a rozbaliť   |*/
/*|Obsah priečinka /src/ nakopírovať do C:/Users/User/Dokumenty/Arduino/libraries/   |*/
/*|Na toto webove rozhranie posiela mikrokontroler data                |*/
/*|Na zaklade zvolenej platformy v Arduino IDE sa vykona kompilacia podla direktiv   |*/
/*|Licencia pouzitia: MIT                               |*/
/*|Revízia: 1. April 2021                               |*/
/*|------------------------------------------------------------------------------------|*/

/*|---------------------------------------------------------------------|*/
/*|Inštrukcie pre nastavenie Sigfox Modemu na stránkach Sigfox backend: |*/
/*|Callbacks --> NEW --> Custom callback                |*/
/*|UPLINK, TYPE: DATA, CHANNEL: URL                   |*/
/*|Do Custom payload config napíšeme: cislo1::uint:16          |*/
/*|Do URL pattern: https://vasweb.sk/cesta/data.php (+ SSL)       |*/
/*|V HTTP metóde zvolíme: POST (jediná podporovaná metóda Hladinomeru) |*/
/*|Do Body (tela správy) doplníme:                   |*/
/*|hodnota={customData#cislo1}&token=123456789     |*/
/*|Mozno odosielat aj systemove udaje - cislo spravy, RSSI, GEO UDAJE  |*/
/*|Do Content-Type: application/x-www-form-urlencoded          |*/
/*|---------------------------------------------------------------------|*/

//HLAVICKOVE SUBORY watchdog a software serial
#include <avr\wdt.h>
#include <SoftwareSerial.h>

// nastavenie softverovej zbernice pre Sigfox Modem
#define TX 7
#define RX 8
SoftwareSerial Sigfox(RX, TX);

//PREMENNE, HLAVICKOVY SUBOR, OBJEKT PRE HC-SR04 / JSN-SR04T
#include <NewPing.h>
//#include <NewPingESP8266.h> // pre ESP8266, ESP32
#define pinTrigger  5
#define pinEcho    6
#define maxVzdialenost 450
NewPing sonar(pinTrigger, pinEcho, maxVzdialenost);
//NewPingESP8266 sonar(pinTrigger, pinEcho, maxVzdialenost); // pre ESP8266, ESP32
unsigned long timer = 0;


void setup() {
 Sigfox.begin(9600); //SoftwareSerial
 Serial.begin(115200);
 wdt_enable(WDTO_8S);
}

void loop() {
 wdt_reset();
 if (Sigfox.available()) {
  Serial.write(Sigfox.read()); //MOZNO VYSKUSAT AT prikaz, odpoved OK
 }
 if (Serial.available()) {
  Sigfox.write(Serial.read());
 }
 if ((millis() - timer) >= 660000 || timer == 0) { //rutina raz za 11 minut (limit 140 sprav za den), odosle sa 130 správ za deň (24h)
  timer = millis();
  Sigfox.println(); //Wakeup from Light sleep via ‘\n’ (ASCII 10)
  //Sigfox.print('\n'); //Wakeup from Light sleep via ‘\n’ (ASCII 10) - ekvivalent
  unsigned int vzdialenost = sonar.ping_cm();
  delay(50);
  if (vzdialenost > 0) {
   vzdialenost = 0;
   for (int i = 0; i < 10; i++) {
    vzdialenost += sonar.ping_cm();
    delay(50);
   }
   wdt_reset();
   vzdialenost = vzdialenost / 10;
   Serial.print(F("Vzdialenost medzi senzorom a predmetom je: "));
   Serial.print(vzdialenost);
   Serial.println(F(" cm."));
   char sprava[4]; //4B sprava, max mozna 12B
   unsigned int cislo1 = vzdialenost;
   sprintf(sprava, "%04X", cislo1);
   Serial.print(F("Do Sigfox siete odosielam tento payload: "));
   Serial.print(cislo1);
   Serial.print(F(", hexa tvar: "));
   Serial.println(sprava);
   wdt_reset();
   Sigfox.print(F("AT$SF="));
   Sigfox.println(sprava);
   wdt_reset();
   delay(1000);
   Sigfox.print(F("AT$P=1")); //Light sleep (Send a break (‘\n’) to wake up.)
   //Sigfox.print(F("AT$P=2")); //Deep sleep (power-on reset needed for wake up)
  } else {
   Serial.println(F("Vzdialenost medzi predmetom a senzorom je mimo rozsah."));
   timer = 0; //vynulujeme timer, vykoname nove meranie
  }
 }
}
 

HTTPS - ESP32 - ESP-IDF 4.3.X - StandBy Real-time operating system FreeRTOS


/*|-----------------------------------------------------------------------------------|*/
/*|Projekt: Hladinomer - HTTPS - HC-SR04 / JSN-SR04T / HY-SRF05            |*/
/*|ESP32 (DevKit, Generic) - ESP-IDF v4.3.X                      |*/
/*|Autor: Martin Chlebovec (martinius96)                       |*/
/*|E-mail: martinius96@gmail.com                           |*/
/*|Info k projektu (schéma): https://martinius96.github.io/hladinomer-studna-scripty/ |*/
/*|Testovacie webove rozhranie HTTPS: https://hladinomer.000webhostapp.com/      |*/
/*|Revízia: 20. Január 2022                              |*/
/*|-----------------------------------------------------------------------------------|*/

#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "esp_wifi.h"
#include "esp_event.h"
#include "esp_log.h"
#include "esp_system.h"
#include "nvs_flash.h"
#include "protocol_examples_common.h"
#include "esp_netif.h"

#include "lwip/err.h"
#include "lwip/sockets.h"
#include "lwip/sys.h"
#include "lwip/netdb.h"
#include "lwip/dns.h"

#include "mbedtls/platform.h"
#include "mbedtls/net_sockets.h"
#include "mbedtls/esp_debug.h"
#include "mbedtls/ssl.h"
#include "mbedtls/entropy.h"
#include "mbedtls/ctr_drbg.h"
#include "mbedtls/error.h"
#include "mbedtls/certs.h"
#include "esp_crt_bundle.h"

#include "ultrasonic.h"
#include "driver/dac.h"

/* Constants that aren't configurable in menuconfig */

#define MAX_DISTANCE_CM 450 // 5m max
#define GPIO_TRIGGER	22
#define GPIO_ECHO	23
// Webserver
/* Constants that aren't configurable in menuconfig */
#define WEB_SERVER "hladinomer.000webhostapp.com"
#define WEB_PORT "443"


static const char *TAG = "https_request";
static const char *TAG2 = "ultrasonic_measurement";

QueueHandle_t q=NULL;
static void ultrasonic(void *pvParamters)
{
	ultrasonic_sensor_t sensor = {
		.trigger_pin = GPIO_TRIGGER,
		.echo_pin = GPIO_ECHO
	};

	ultrasonic_init(&sensor);
 uint32_t distance = 0;
  if(q == NULL){
    printf("Queue is not ready \n");
    return;
  }
	while (true) {
 uint32_t avg_distance = 0;
 int index_loop = 1;
 while(index_loop<=10){
		esp_err_t res = ultrasonic_measure_cm(&sensor, MAX_DISTANCE_CM, &distance);
		if (res != ESP_OK) {
			printf("Error: ");
			switch (res) {
				case ESP_ERR_ULTRASONIC_PING:
					printf("Cannot ping (device is in invalid state)\n");
					break;
				case ESP_ERR_ULTRASONIC_PING_TIMEOUT:
					printf("Ping timeout (no device found)\n");
					break;
				case ESP_ERR_ULTRASONIC_ECHO_TIMEOUT:
					printf("Echo timeout (i.e. distance too big)\n");
					break;
				default:
					printf("%d\n", res);
			}
		} else {
			printf("Measurement %d: %d cm\n", index_loop, distance);
    avg_distance += distance;
   index_loop++;
		}
  }
  esp_err_t res = ultrasonic_measure_cm(&sensor, MAX_DISTANCE_CM, &distance);
  if (res == ESP_OK) {
   avg_distance = avg_distance / 10;
   distance = avg_distance;
   xQueueSend(q,(void *)&distance,(TickType_t )0); // add the value to the queue
  }
      for(int countdown = 300; countdown >= 0; countdown--) {
      ESP_LOGI(TAG2, "%d... ", countdown);
      vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
    }
	}
}

static void https_get_task(void *pvParameters)
{
   uint32_t distance;
   if(q == NULL){
    printf("Queue is not ready \n");
    return;
  }
  char buf[512];
  int ret, flags, len;

  mbedtls_entropy_context entropy;
  mbedtls_ctr_drbg_context ctr_drbg;
  mbedtls_ssl_context ssl;
  mbedtls_x509_crt cacert;
  mbedtls_ssl_config conf;
  mbedtls_net_context server_fd;

  mbedtls_ssl_init(&ssl);
  mbedtls_x509_crt_init(&cacert);
  mbedtls_ctr_drbg_init(&ctr_drbg);
  ESP_LOGI(TAG, "Seeding the random number generator");

  mbedtls_ssl_config_init(&conf);

  mbedtls_entropy_init(&entropy);
  if((ret = mbedtls_ctr_drbg_seed(&ctr_drbg, mbedtls_entropy_func, &entropy,
                  NULL, 0)) != 0)
  {
    ESP_LOGE(TAG, "mbedtls_ctr_drbg_seed returned %d", ret);
    abort();
  }

  ESP_LOGI(TAG, "Attaching the certificate bundle...");

  ret = esp_crt_bundle_attach(&conf);

  if(ret < 0)
  {
    ESP_LOGE(TAG, "esp_crt_bundle_attach returned -0x%x\n\n", -ret);
    abort();
  }

  ESP_LOGI(TAG, "Setting hostname for TLS session...");

   /* Hostname set here should match CN in server certificate */
  if((ret = mbedtls_ssl_set_hostname(&ssl, WEB_SERVER)) != 0)
  {
    ESP_LOGE(TAG, "mbedtls_ssl_set_hostname returned -0x%x", -ret);
    abort();
  }

  ESP_LOGI(TAG, "Setting up the SSL/TLS structure...");

  if((ret = mbedtls_ssl_config_defaults(&conf,
                     MBEDTLS_SSL_IS_CLIENT,
                     MBEDTLS_SSL_TRANSPORT_STREAM,
                     MBEDTLS_SSL_PRESET_DEFAULT)) != 0)
  {
    ESP_LOGE(TAG, "mbedtls_ssl_config_defaults returned %d", ret);
    goto exit;
  }

  /* MBEDTLS_SSL_VERIFY_OPTIONAL is bad for security, in this example it will print
    a warning if CA verification fails but it will continue to connect.

    You should consider using MBEDTLS_SSL_VERIFY_REQUIRED in your own code.
  */
  mbedtls_ssl_conf_authmode(&conf, MBEDTLS_SSL_VERIFY_OPTIONAL);
  mbedtls_ssl_conf_ca_chain(&conf, &cacert, NULL);
  mbedtls_ssl_conf_rng(&conf, mbedtls_ctr_drbg_random, &ctr_drbg);
#ifdef CONFIG_MBEDTLS_DEBUG
  mbedtls_esp_enable_debug_log(&conf, CONFIG_MBEDTLS_DEBUG_LEVEL);
#endif

  if ((ret = mbedtls_ssl_setup(&ssl, &conf)) != 0)
  {
    ESP_LOGE(TAG, "mbedtls_ssl_setup returned -0x%x\n\n", -ret);
    goto exit;
  }

  while(1) {
 xQueueReceive(q,&distance,portMAX_DELAY); 
 char REQUEST [1000];
	 char values [250];
	 sprintf(values, "hodnota=%d&token=123456789", distance);
  sprintf (REQUEST, "POST /data.php HTTP/1.0\r\nHost: "WEB_SERVER"\r\nUser-Agent: ESP32\r\nConnection: close\r\nContent-Type: application/x-www-form-urlencoded;\r\nContent-Length:%d\r\n\r\n%s\r\n",strlen(values),values); 
    mbedtls_net_init(&server_fd);

    ESP_LOGI(TAG, "Connecting to %s:%s...", WEB_SERVER, WEB_PORT);

    if ((ret = mbedtls_net_connect(&server_fd, WEB_SERVER,
                   WEB_PORT, MBEDTLS_NET_PROTO_TCP)) != 0)
    {
      ESP_LOGE(TAG, "mbedtls_net_connect returned -%x", -ret);
      goto exit;
    }

    ESP_LOGI(TAG, "Connected.");

    mbedtls_ssl_set_bio(&ssl, &server_fd, mbedtls_net_send, mbedtls_net_recv, NULL);

    ESP_LOGI(TAG, "Performing the SSL/TLS handshake...");

    while ((ret = mbedtls_ssl_handshake(&ssl)) != 0)
    {
      if (ret != MBEDTLS_ERR_SSL_WANT_READ && ret != MBEDTLS_ERR_SSL_WANT_WRITE)
      {
        ESP_LOGE(TAG, "mbedtls_ssl_handshake returned -0x%x", -ret);
        goto exit;
      }
    }

    ESP_LOGI(TAG, "Verifying peer X.509 certificate...");

    if ((flags = mbedtls_ssl_get_verify_result(&ssl)) != 0)
    {
      /* In real life, we probably want to close connection if ret != 0 */
      ESP_LOGW(TAG, "Failed to verify peer certificate!");
      bzero(buf, sizeof(buf));
      mbedtls_x509_crt_verify_info(buf, sizeof(buf), " ! ", flags);
      ESP_LOGW(TAG, "verification info: %s", buf);
    }
    else {
      ESP_LOGI(TAG, "Certificate verified.");
    }

    ESP_LOGI(TAG, "Cipher suite is %s", mbedtls_ssl_get_ciphersuite(&ssl));

    ESP_LOGI(TAG, "Writing HTTP request...");

    size_t written_bytes = 0;
    do {
      ret = mbedtls_ssl_write(&ssl,
                  (unsigned char *)REQUEST + written_bytes,
                  strlen(REQUEST) - written_bytes);
      if (ret >= 0) {
        ESP_LOGI(TAG, "%d bytes written", ret);
        written_bytes += ret;
      } else if (ret != MBEDTLS_ERR_SSL_WANT_WRITE && ret != MBEDTLS_ERR_SSL_WANT_READ) {
        ESP_LOGE(TAG, "mbedtls_ssl_write returned -0x%x", -ret);
        goto exit;
      }
    } while(written_bytes < strlen(REQUEST));

    ESP_LOGI(TAG, "Reading HTTP response...");

    do
    {
      len = sizeof(buf) - 1;
      bzero(buf, sizeof(buf));
      ret = mbedtls_ssl_read(&ssl, (unsigned char *)buf, len);

      if(ret == MBEDTLS_ERR_SSL_WANT_READ || ret == MBEDTLS_ERR_SSL_WANT_WRITE)
        continue;

      if(ret == MBEDTLS_ERR_SSL_PEER_CLOSE_NOTIFY) {
        ret = 0;
        break;
      }

      if(ret < 0)
      {
        ESP_LOGE(TAG, "mbedtls_ssl_read returned -0x%x", -ret);
        break;
      }

      if(ret == 0)
      {
        ESP_LOGI(TAG, "connection closed");
        break;
      }

      len = ret;
      ESP_LOGD(TAG, "%d bytes read", len);
      /* Print response directly to stdout as it is read */
      for(int i = 0; i < len; i++) {
        putchar(buf[i]);
      }
    } while(1);

    mbedtls_ssl_close_notify(&ssl);

  exit:
    mbedtls_ssl_session_reset(&ssl);
    mbedtls_net_free(&server_fd);

    if(ret != 0)
    {
      mbedtls_strerror(ret, buf, 100);
      ESP_LOGE(TAG, "Last error was: -0x%x - %s", -ret, buf);
    }

    putchar('\n'); // JSON output doesn't have a newline at end

    static int request_count;
    ESP_LOGI(TAG, "Completed %d requests", ++request_count);
    ESP_LOGI(TAG, "Starting again!");
  }
}

void app_main(void)
{
  ESP_ERROR_CHECK( nvs_flash_init() );
  ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_init());
  ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default());

  /* This helper function configures Wi-Fi or Ethernet, as selected in menuconfig.
   * Read "Establishing Wi-Fi or Ethernet Connection" section in
   * examples/protocols/README.md for more information about this function.
   */
  ESP_ERROR_CHECK(example_connect());
   q=xQueueCreate(20,sizeof(unsigned long));
  if(q != NULL){
    printf("Queue is created\n");
    vTaskDelay(1000/portTICK_PERIOD_MS); //wait for a second
    xTaskCreate(&ultrasonic, "ultrasonic", 2048, NULL, 5, NULL);
    printf("Measurement task started\n");
    xTaskCreate(&https_get_task, "https_get_task", 8192, NULL, 5, NULL);
    printf("HTTPS socket task started\n");
  }else{
    printf("Queue creation failed");
  } 

}

We support Ukraine and condemn war. Push Russian government to act against war. Be brave, vocal and show your support to Ukraine. Follow the latest news HERE